top of page
IMG_6959.jpeg

LANDMEETKUNDE

 

Een gedetailleerde opmeting van uw eigendom kan om verschillende redenen cruciaal zijn.

LANDMEETKUNDE

Dagelijks voeren onze landmeters opmetingen en expertises uit over heel België.

In combinatie met de nodige vakkennis en de nieuwste technologieën zorgen wij voor een optimaal resultaat.

 

Een terrein wordt o.a. opgemeten om te dienen als een inplantingsplan voor een stedenbouwkundig attest / vergunning, een grensonderzoek, het afpalen van de grenzen, een terreinmodel met hoogtematen of het opmaken van een akteplan.

In andere gevallen kan men een terrein laten opmeten om te verkavelen, een eventuele grondafstand of een splitsing.

Anker - landmeetkunde info

SNELLE AFSPRAAK

Na de contactopname ontvangt u binnen de 24u een offerte voor de betreffende aanvraag.

 

Bij akkoord kan er doorgaans binnen de week een opmeting worden ingepland.

De prijs is afhankelijk van het type (afpaling, verkaveling, precad, ...), de grootte en toegankelijkheid.

OPMETING

Wanneer een afspraak wordt vastgelegd komen wij het  desbetreffend onroerend goed opmeten met de nieuwste meetapparaturen.

 

  Het is belangrijk dat het pand of perceel vrij en toegankelijk is waardoor de opmeting vlot kan verlopen.

GRENSBEPALING

Bij bepaalde opmetingen zoals een afpaling, splitsing of verkaveling is een juridisch grensonderzoek een vereiste. 

De perceelgrenzen worden onderzocht op basis van aktes en vonnissen, oude en recente opmetingsplannen, atlas der buurtwegen en waterlopen, rooilijnplannen, Kadaster en opmetingsbevindingen.   

OPLEVERING PLAN

Op basis van alle meetgegevens, documenten en bevindingen wordt een digitaal opmetingsplan opgemaakt, omvattende alle elementen uit de opdrachtomschrijving. Het plan is overzichtelijk en gedetailleerd.

Wij behandelen ieder dossier van begin tot einde. Bij verkavelingen en kadastrale splitsingen zorgen wij tevens voor de aanvraag bij het Kadaster.

Uw notaris ontvangt vervolgens rechtstreeks alle documenten die zij nodig hebben.

"Alessandro, bedankt voor uw hulp en persoonlijke inzet in ons verkavelingsdossier! Het is zeker een aanbeveling waard!"

Denise

57463D9E-8CB1-4AD6-B129-495B686B7D10.jpe

PERCEELOPMETING

Naargelang het doel van de opdracht worden de nodige elementen opgemeten. Dit kan gaan van grensafsluitingen, wegenissen en gebouwen tot hoogtepunten, bomen, ...

Het definitief opmetingsplan wordt digitaal opgeleverd.  Dit kan zowel in PDF als in een bewerkbaar DWG-formaat.

Een perceelopmeting kan voor meerdere toepassingen worden gebruikt:

 • Als inplantingsplan voor een bouwaanvraag

 • Bij de aankoop van een onroerend goed

 • Nagaan van afmetingen of erfdienstbaarheden

 • Opmaak van een gedetailleerd bomenplan

 • Voor een sloop -of kapvergunning

 • Bij een betwisting van de perceelsgrenzen

 • Om een nieuwe afsluiting te kunnen plaatsen

 • ...

Belangrijk om te weten: kadastrale plannen hebben geen enkele juridische waarde in het bepalen van de grenzen.

Perceelopmeting

AFPALING

Na de opmeting en grensbepaling kan worden geopteerd  om grenspunten te laten materialiseren op het terrein - het zogenoemde 'afpalen' - met fenopalen of betonpalen.

Wanneer beide partijen overeenkomen om een grenslijn te laten afpalen spreken we over een minnelijke afpaling. In dit geval worden de kosten dan ook 50/50 gedragen.

Oorzaken om over te gaan tot een afpaling kan zijn dat er onenigheid is omtrent de bestaande afsluitingen, men een nieuwe afsluiting wil plaatsen of totaal geen idee heeft tot waar hun perceel juist loopt.

IMG_1801 (1).jpeg
Afpaling
Image by Victor Garcia

PREKADASTRATIE (PRECAD)

Volgens het KB van 18 november 2013 dient bij een splitsing van een perceel een opmetingsplan met bijhorend referentienummer toegevoegd te worden aan de notariële akte van de verkoop. Elk onroerend goed, hetzij een perceel of een gebouw, beschikt over een eigen perceelnummer.

Ook bij de opmaak van een nieuwe basisakte of bij een wijziging van een bestaande basisakte van een appartement dient een prekadastraal uittreksel toegevoegd te worden. Zowel bij een renovatieproject als bij een nieuwbouw zorgen wij voor de PRECAD-plannen, de berekening van de aandelen en de aanvraag bij het Kadaster. U dient zelf niets meer te doen.

Bovenvermelde plannen worden geregistreerd bij de AAPD, ook wel gekend als 'Het Kadaster'. Het Kadaster heeft vervolgens wettelijk 20 werkdagen de tijd om het dossier te behandelen.

PRECAD

VERKAVELINGEN

Indien bij een opsplitsing van een perceel één of meerdere bouwgronden worden gecreëerd heeft men een verkavelingsvergunning nodig.

Wij zorgen voor de volledige behandeling van het dossier:

 1. Opmeting van de bestaande toestand

 2. Uitvoeren van een juridisch grensonderzoek

 3. Opmaak van een verkavelingsontwerp

 4. Opmaak van een verkavelingsdossier

 5. Aanvraag indienen in het omgevingsloket

 6. Goedgekeurd plan laten registeren bij het Kadaster en nieuwe perceelnummers aanvragen

 7. Afpalen van de hoekpunten van de percelen

 8. Alle documenten overmaken aan de notaris

Wanneer de aanvraag wordt ingediend heeft het College van Burgemeester & Schepenen een wettelijke termijn van 150 dagen om het dossier te behandelen, na dat het dossier volledig en ontvankelijk is verklaard.

Indien de aanvraag afwijkt van het BPA of RUP moet de gemeente advies inwinnen bij externe diensten en kan deze procedure tot 60 dagen worden verlengd.

Image by CHUTTERSNAP
Verkavelingen
bottom of page